Tournoi  Emile Weber 12 & 13 September 2020 Um Ewent

Tournoi Emile Weber 12 & 13 September 2020 Um Ewent

Et göllen fir Zuschauer di obligatoresch Mesuren, Social Distance, Setzplazen an den Tribuenen anzehuelen an Reglementer anzehalen.
Wann Distanz vun 2 Meter net kann agehalen gin as et obligatoresch de Masque unzedoen.

Et sin Descher mat Still virgesin fir Consommatiounen während an no der Matcher.

Den AB Contern seet MERCI fir ären Support, är Auto-Responsabiliteit an de Respekt vun den Directiven.

Stay Safe  an  denk un ären Masque. Let's Go ABC