SPUERKEESS U12 Skills Challenge

SPUERKEESS U12 Skills Challenge

Déi traditionell Journée Nationale du Basket kann dëst Joer wéinst der akuteller Covid Situatioun leider net organiséiert gin.

Fir dëst Joer huet d'FLBB eng Skill Challenge organiséiert wou eis Poussines iwwert déi verschidden Skill Drill Tester hiert Kënnen ënner Beweis stellen.

An den Annexen wann Dir wéider Informatiounen.