MERCI Jim , Welcome and good luck Simone

MERCI Jim , Welcome and good luck Simone

Dem Jim Schmitz, e grousse Merci gesot fir 10 joer Presidentschaft.
Simone Schroeder huet den Presidentenposten iwerholl, mir freen eis op eng gudd Zesummenarbecht an wönschen him Bonne Chance.
Mam Raoul Warken krut de Comité nach en weideren neien Member bai, och him bonne chance an op gudd Zesummenarbecht.