Men Team AB Contern 20/21

Men Team AB Contern 20/21

 

Beim AB Contern as keen Transfert gemacht gin an et verleisst och kee Spiller den Verain.

Weiderhin get Jugendarbecht ausgebaut, eng Reih Espoirs werten an de

Kader eranrekelen an den Christophe Mertzig könt no engem Joer an Deitschland erem zrék bei den AB Contern.

Den Yves Ackermann get dem Headcoach Gavin Love sein Assistant.

Den AB Contern seet dem Tim Steffen e grousse Merci fir di Joren, wou hien bei ais gespillt hut, leider kann hien aus Verletzungsgrönn net meih mat derbai sin.

Den Yann Weirig get fir 1 Joer op Mondorf ausgeleint.

Beid Amerikaner werten an den nexten Deeg annonceiert gin.