FAMILY DAY den 2. Juli 2022

FAMILY DAY den 2. Juli 2022

Kommt all den 2. Juli an d'Conter Hal 'um Ewent' fir Spill, Spaass an Fun!

- Entrée gratis
- Prgramme:
 
09:30-12:00 Butzen Olympiade
12:00-13:00 Débutants
13:30-14:30 Prépoussins
14:30-15:30 Poussins/es
15:30-16:30 Minis