Den AB Contern get dem Virus keng Chance!

Den AB Contern get dem Virus keng Chance!

an nach weider flott Photoen....

Hues du nach kee Buff? Kee Problem einfach bestellen per Iwerweisung , mir liwweren ! (21 € Buff) (1€ Porto)( och de Weekend)
Stock limité!
Konto vun der Jugendkommissioun AB Contern : LU04 0019 4155 2134 4000 BCEE
Mat enger Bestellung vun engem Buff ënnerstetzt dir d’Jugend vun Conter Basket!
Villmols Merci !

AB Contern fights the virus and gives him no chance!
You still don’t have your buff ? Don’t worry, you can still order by making a Transfer of 21 € (1€ portage) on the following account:
Youth commission AB Contern: LU04 0019 4155 2134 4000 BCEE
Thanks for your support!